Skip to content
Menu

Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba osobe Peter Klobučník, trvalým pobytom Nábrežná 25, 940 02 Nové Zámky, (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

• meno a priezvisko
• adresa
• e-mail
• telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail sú spracovávané za účelom riešenia podnetu, či nápadu dotknutej osoby. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.
Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad e-mailom na adresu info@peterklobucnik.sk.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

• Poskytovateľ webhostingu: Websupport s.r.o., so sídlom: Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928
• Poskytovateľ web-developerských služieb: C-mon Sense s.r.o.
Moskovská 2328/3 974 04 Banská Bystrica, IČO 51316030

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:
• právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom jej sa týkajúcich
• právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov
• právo namietať voči spracúvaní jej osobných údajov
• právo na prenosnosť jej osobných údajov
• právo kedykoľvek odvolať svoj
• právo byť informovaný, v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby;
• právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 821 07 Bratislava 27.

Požiadavky ohľadne práv môže dotknutá osoba adresovať e-mailom na info@peterklobucnik.sk.

peter klobucnik logo
Spolu toho dokážeme viac